Coneixement
Casa > Coneixement > Contingut
Distribució de bolets
- May 08, 2018 -

Eco-ambient: neix a arbres de fulla ampla a l'hivern i primavera, gregari, dispers o solitari.


Àrees de distribució: Suizhou, Shandong, Henan, Zhejiang, Fujian, Taiwan, Guangdong, Guangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Jiangxi, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi i Gansu.